Rocznik Skrzatuski

„Rocznik Skrzatuski” (ISSN-print: 2300-8296, ISSN-online: 2956-977X, DOI: 10.69553/rs) jest inicjatywą powstałą w Roku Skrzatuskim z okazji 25-lecia koronacji Piety Skrzatuskiej. Honorowy patronat nad wydawnictwem objęła Kolegiacka Kapituła Pilska, która w swoich statutach zobowiązała się do dbania i rozsławiania skrzatuskiej Maryi i Jej sanktuarium. Periodyk ten redagowany przez Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie ukazuje się od 2013 roku jako rocznik. Redaktorem rocznika jest ks. dr Tadeusz Ceynowa.
   Publikowane w nim artykuły dotyczą przede wszystkim zagadnień mariologicznych i historycznych poświęconych kultowi maryjnemu i przeszłości sanktuarium skrzatuskiego. W dziale miscellanea znajdują się rozprawy naukowe oraz źródła do dziejów sanktuarium skrzatuskiego i kultu maryjnego. Ponadto dołączono dział recenzji i sprawozdań dotyczących publikacji traktujących o regionie, a także kalendarium wydarzeń związanych ze Skrzatuszem.

   Rocznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów z 2023 r., poz. 32322) – 20 punktów. Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych:

    - The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH, cejsh.icm.edu.pl),
    - Crossref (crossref.org),
    - ICI Journals Master List (indexcopernicus.com),
    - ERIHPlus (kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus),
    - BazHum (bazhum.pl),
    - The Central and Eastern European Online Library (CEEOL, ceeol.com),
    - Polska Bibliografia Naukowa (PBN, pbn.nauka.gov.pl),
    - Biblioteka Nauki (bibliotekanauki.pl),
    - Most Wiedzy (mostwiedzy.pl).

   Czasopismo „Rocznik Skrzatuski” jest dostępne zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna jest wersją pierwotną. Misją czasopisma jest rozkrzewianie kultu Matki Bożej Bolesnej i Jej sanktuarium w Skrzatuszu w diecezji oraz w całej Polsce.
   Jest to czasopismo otwartego dostępu, co oznacza, że cała treść jest dostępna bezpłatnie dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub umieszczać linki do pełnych tekstów artykułów lub używać ich w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez wcześniejszego uzyskania zgody wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI.
   Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie rocznikskrzatuski bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych. Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcja czasopisma nie pobiera opłat za wydanie publikacji (APC).


Redaktor naczelny
ks. dr Tadeusz Ceynowa                                         

                       
Copyright © Rocznik Skrzatuski 2015-2024 Webmaster & Design by Skrzat®